Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Hướng dẫn đăng ký Tình nguyện viên Thanh Hóa

Share

  default Hướng dẫn đăng ký Tình nguyện viên Thanh Hóa

  Bài gửi by Banquantri on 7/4/2011, 17:48

  Các bạn thân mến!

  Để đăng ký tình nguyện viên tại Thanh Hóa các bạn điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau và gửi tới email: hoabinhxanhthanhhoa@yahoo.com.vn .

  ĐƠN ĐĂNG KÝ
  TÌNH NGUYỆN VIÊN CLB TÌNH NGUYỆN HÒA BÌNH XANH


  Kính gửi: Câu lạc bộ Tình nguyện Hòa Bình Xanh.

  Họ và tên tôi là :……………………………………………………………………………...........
  Ngày tháng năm sinh:………………………Sinh nhật:………………………………….......
  Quê quán:……………………………………………………………………………………...........
  Quốc tịch:……………………………………………………………………………………............
  CMND hoặc hộ chiếu số:………………Cấp ngày:…………………Tại:….....................
  Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………….........
  Địa chỉ lớp, trường, cơ quan (nếu có):………………………………………………….......
  Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………........
  Điện thoại:……………………………………Email:………………………………………........
  Đã từng tham gia hoạt động tình nguyện tại (nếu có)…………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………….............
  Bạn suy nghĩ như thế nào về hoạt động tình nguyện Vì cộng đồng và Vì môi trường:
  ………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………...............
  Bạn có mong muốn gì khi trở thành tình nguyện viên của CLB:…………………….....
  ………………………………………………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………………………………………………...............
  Tôi làm đơn này xin đăng ký trở thành Tình nguyện viên của CLB tình nguyện Hòa Bình Xanh tại........... . Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ nội quy, điều lệ của CLB khi là thành viên của CLB và những điều trên là đúng sự thật! Nếu có sai sót gì tôi xin chịu trách nhiệm trước CLB cũng như Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  ….Ngày…… tháng……năm 201….
  Người làm đơn:

  * Yêu cầu: Soạn thảo Tiếng Việt rõ ràng trên phần soạn thảo của email, không sử dụng file đính kèm.